آموزشگاه راهنمایی پورهنگ پسرانه
شرح عملکرد آموزشی وپرورشی
 

به نام ایزدمـــــــنّان

من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق

 

منت خدای راعزوجل که طاعتش موجب قربت است وبه شکراندرش مزیدنعمت،هرنفسی که فرومی رود ممدحیات است وچون برمی آیدمفرح ذات ،پس درهرنفس دونعمت است وبرهرنعمتی شکری واجب.

ازدست وزبان که برآید                   کزعهده ی شکرش به درآید

سرانجام انتظاربه پایان می رسد وشکوفه های لبخندبرلبان پرمهرمردم به بارمی نشیند وازاینکه الطاف الهی بدست بنده اش برآنها ارزانی می گردد دستهارابه آسمان بلندنموده وزبان به ستایش می گشایند.وصف  چنین لحظاتی وبه تصویرکشیدن چنین اتفاقی مهم ،درگنجایش چندبرگ وچندسطرنمی گنجد.  امارتی زیبا ونمایی  کم نظیر ازمحلی که به جرأت میتوان آن رابابیت الله  مقایسه نمود.چراکه حصارش همچون حصارمسجد ،پاک  وزمینش متبرک ومطهر ؛آری بازهم به جرأت می توان گفت :  باوضوواردشوید؛    مگرنه اینکه آن هنگام که فرشته ی وحی برنبی خودحضرت محمد (ص) نازل گردید واوراامر به خواندن نمود، معنی (ن  والقلم ومایســـــــــــــــــــــــــــــــــطرون) نیز تفسیر  گشت؟وقتی حضرت حق برقلم قسم به یادمی آورد  وبه بنده ی خاص خودامر به خواندن می فرمایدوبدین سبب بندگان خاص خویش رابه عرش کبریایی وتقرب الی الله دعوت می نماید،جلوه های تقدّس چنین مکانهایی رانیز بیش ازپیش آشکارتر می نماید.آن هنگام که انبیاء همان بندگان شایسته وبرگزیده به امرودستور الهی برمردم فرودمی آیند وخلق رادرمسیر الی الله قرارمی دهندوآنها راازجهل ونادانی می رهانند ،معلم راشایسته ی چنین جایگاهی  می دانند.مگرنه این است که انبیاءالله  ازطریق مکانهای مقدّسی چون مسجد ومحراب خلق  رابه ستایش خدای متعال ودوری ازجهل نادانی دعوت  می نمودند، پس گزافه گویی نیست که مکانی چون مدرسه راهمتراز بامسجدی مقایسه نمودکه خواستگاهش بریدن ریشه های کفر ،جهل ونادانی وهدایت به صراط مستقیم است.آری همانگونه که امام راحل ماحضرت امام خمینی (ره)ساختن مد رسه  راکم ازساختن مسجدنمی داند مانیز به این مهم رهنمون می گردیم که:شاکله ی اصلی ومسیر واقعی هردومکان چیزی نیست جزتقرب الهی ومعرفت الهی ودوری از نادانی وبی خبری.زبان دروصف مهروعطوفت مردی ازجنس  مهربانی  که بانهایت خضوع وخشوع ادای دین نموده  و رسم محبت وعشق به خلق الله راپیشه ی خودنموده ناتوان وعاجزاست.نزول باران مودت ومهربانی    رابه ستایش می نشینیم  ودستها رابه آسمان بلندنموده وزبان به شکر می گشاییم .شکروسپاس  ازبرای تمام نعماتش، وباتمام وجودازاومی خواهیم رحمت واسعه واجر بی منهای خویش را نصیب  روح ملکوتی پدرمهربان  جناب  آقای حاج اسفندیارپورهنگ(  شادروان جاج عبدل پورهنگ  )که  این آموزشگاه بازحمات ایشان و به نام پدربزرگوارشان احداث گردیده  بنماید .مانیزبه عنوان مدیران وکارکنان این آموزشگاه ازخدای منّان ترفیع درجات متعالی ایشان راازخداوندمتعال خواستاریم.                                                                                                                                                                                 


 


 

[ جمعه نوزدهم آذر ۱۳۸۹ ] [ 15:33 ] [ حمیدرضامرادی برزگرزاده ] [ ]
درباره وبلاگ

سلام
ازاینکه مارامشمول توجه خودقراردادید سپاسگذاریم .این بنده ی حقیر بعنوان خدمتگزار طالبان
علم ومعرفت درعرصه ی مدیریت واحدآموزشگاهی بسیار مفتخرم خدمتی هرچندناچـــــیز به
عزیزان هموطن درعرصه ی علم ودانش داشته باشم وباانعکاس گوشه هایی از فعالیتـــــهای
مدرسه شماعزیزان علاقمند را آگاهی داده ونظرات وانتقادها رابه دیده ی منت پذیراباشم .

باتشکر-مرادی برزگر -مدیر واحدآموزشی پورهنگ پسرانه
امکانات وب